Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

tron bo giao an tieng anh 3 ( 2014-2015)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:00' 14-01-2015
Dung lượng: 908.0 KB
Số lượt tải: 12472
Số lượt thích: 0 người
WEEK: 1

Date of preparing: 22/ 8/ 2014
Date of teaching: ……………/8/2014.
Period 1 Unit 1: HELLO
Lesson 1(1, 2, 3)
I. Objectives:
1. Knowledge: - By the end of the lesson Ps will be able to: Greet and self- introduce.
2. Skills:
- Develop Ss speaking and listening skills
3. Language focus:
- Sentence Partners: - Hello/ hi. I’m + name.
- Vocabulary: hello, hi, I, am, nice to meet you.
II. Teaching aids:
1. Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette.
2. Students’: books, notebooks, workbooks.
III. Teaching processes:
1. Class organization:
- Greeting
- Checking for the students` attendance.
2. Oral test:
- Check pupils’ books, note books ……
3. New lesson:
Teacher’s actions
Students’ actions

Warm up
Say hello to the class and introduce yourself, using Hello. I am + name. Walk around the class to say hello again to some pupils and ask them to answer.
Look, listen and repeat
Ask students to look at the picture in the book and ask:
Who are they in the picture?
Where are they?
Ask students listen and repeat after the tape
Repeat again and read in pairs
Point and say
- Teach vocabulary:
Hello Hi
Am = ‘m Nice to meet you.
Checking: What and where
Note: difference between Hi / Hello.
Hi is very informal. Pupils can use with friends but not with an adult, e.g a teacher.
Hello is also informal and friendly but more formal than Hi. It can be used with teachers and other adults.
Setting the sense: - Have pupils look at pictures. Ask them to identify the characters in the pictures.
Who are in the pictures? What are they doing?
- Sentence Partners: - Hello
- Hi. I’m + name
I’m + name (I’m = I am)
- Call on a pair and ask them to pretend to be Miss Hien and Nam to act out the greeting exchange. Call on one more pair to act out Mai and Quan to self- introduce. Have the class repeat all the phrases in this section and Teacher correct the Ss pronunciation (stress, assimilation of sounds and intonation)
- Call on some pairs to perform the task at the front of the class. The rest of the class observe and give comments if possible.
- Make a few questions to check pupils’ comprehension of the language.
- Have the whole class repeat all the phrases in chorus to reinforce their pronunciation
Let’s Talk
Ask students to look at the pictures in the book. Ask them to identify the characters in the pictures.
Ask Ss work in pairs to greet and self- introduce. Call some pairs to act out
Correct their pronunciation
4.Consolidation
Asking Ps to focus on the structure once again.
- Retell the content of the lesson.
5. Homework
Do exercises in the workbook. Learn by heart the new words and structures.

Greeting


Look at the picture and answer
They are teacher and students
They are in the class

Listen and repeat after the teacher
Slap the board


Work in pairs


Work in pairs

Do exercises. Learn by heart the new words and structures.

Date of preparing: 22/ 8/ 2014
Date of teaching:………………../8/2014.
Period 2: UNIT 1: HELLO
Lesson 1: Part 4-5-6
I. Objectives:
1. Knowledge: By the end of the lesson Ps will be able to: greet and self- introduce.
2. Skills:
- Develop Ss writing and listening skills
3. Language focus:
- Sentence Partners
- Vocabulary:
II. Teaching aids:
1. Teacher’s: student’s and teacher’s book, pictures, cassette.
2. Students’: books, notebooks, workbooks.
III. Teaching processes:
1. Class organization:
- Greeting
- Checking for the students` attendance.
2. Oral test:
- Have pupils greet and introduce their names.
3. New lesson:
Teacher’s actions
Students’ actions

Warm up: Say hello to partner.
4. Listen and tick
- Have pupils look at pictures a, b, c and d on page 7 of the Student Book. Elicit the identification of the characters in the pictures and the characters’ words. Tell pupils that they are going to listen to the recording and tick the pictures they hear. Guess the answer
 
Gửi ý kiến