Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

QUY CHẾ HỌAT ĐỘNG TRƯỜNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:18' 05-12-2012
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 148
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT XUYÊN MỘC                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA  TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:
          -Quy chế này quy định nhiệm vụ quyền hạn, chế độ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực hiện các hoạt động của  nhà trường.
          -Quy chế này áp dụng đối với CBCCVC trường  tiểu học Huỳnh Minh Thạnh kể từ năm học 2011-2012.
Điều 2. Nguyên tắc làm việc của nhà trường:
-Thực hiện theo chế độ thủ trưởng.
-Nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo, phân công của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.
-Đề cao trách nhiệm cá nhân  trong thực hiện nhiệm vụ.
-Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục HS và xây dựng nhà trường.
-Bảo đảm quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường.

CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ
VÀ CÁC THÁNH VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG
Điều 3. Chức trách nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng:
1. Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;
2. Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó;
3. Phân công, quản lí, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen thưởng, thi hành kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;
4. Quản lí hành chính; quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường; Phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục;
5. Quản lí học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; quyết định khen thưởng, kỉ luật, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp; tổ chức kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách;
6.Tham gia giảng dạy bình quân 2 tiết trong một tuần;
7. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;    
8. Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
  9. Sử dụng và nâng cấp “Hệ thống các phần mềm quản lí  hoạt động nhà trường thông qua mạng internet, quản trị website nhà trường.”
Điều4. Chức trách nhiệm vụ và quyền hạn của phó Hiệu trưởng:
 1. Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo từng công việc được Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc  mình phụ trách;
2. Điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền; tham gia giảng dạy bình quân 4 tiết trong một tuần;
3.Cùng hiệu trưởng kiểm tra, tư vấn, thúc đẩy để giáo viên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, quan tâm bồi dưỡng tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên;
4.  Xây dựng kế hoạch chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu, kế hoạch dạy học.... Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của nhà trường để xây dựng chương trình  hoạt động chuyên môn;
5. Chủ động chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, quản lý, các bộ phận công tác chuyên môn; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện công việc; đề xuất những biện pháp cần thiết để thực hiện;
6.  Khi có sự phối hợp công việc thì phải chủ động báo cáo với Hiệu trưởng đồng thời đề xuất những biện pháp giải quyết để công việc tránh tình trạng bị chồng chéo hoặc bị bỏ sót công việc;
7. Phụ trách hoạt động công nghệ thông tin , chuyển tải những văn bản mới có liên quan đến công tácdạy học đến giáo viên- CMHS thông qua website của trường.
Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Giáo viên bộ môn:
1. Chấp hành nghiêm túc nội quy; có ý thức tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do trường, các đoàn thể và các cấp phát
 
Gửi ý kiến