Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quy chế chi bộ 2015-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:51' 07-02-2015
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ THỊ TRẤN PHƯỚC BỬU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH HUỲNH MINH THẠNH                                 
Số …./QC-CB Phước Bửu, ngày 28 tháng 1 năm 2015


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CHI BỘ
Nhiệm kì 2015 –2017
___________________
- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 03 năm 2004 của Ban Bí thư TW Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;
- Căn cứ Quyết định 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành Điều lệ Đảng;
- Căn cứ quyết định số 114 – QĐ/ ĐU của Đảng ủy Thị trấn Phước Bửu ngày 27 tháng 01 năm 2015 về việc cấp ủy chi bộ Đảng trực thuộc công nhận chi ủy chi bộ trường TH Huỳnh Minh Thạnh nhiệm kỳ 2015 – 2017;
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 của chi bộ.
Chi uỷ chi bộ trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh xây dựng quy chế hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 như sau :
Chương I
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ
Điều 1. Chức năng:
Chi bộ trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác: Chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể trong nhà trường ; Thực hiện Nghị quyết của chi bộ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng ; Xây dựng chi bộ và đơn vị vững mạnh.
Điều 2. Nhiệm vụ:
a. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng
- Tổ chức giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức  Hồ Chí Minh cho đảng viên, viên chức; xây dựng tinh thần làm chủ, tinh thần đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, viên chức;
- Kịp thời phổ biến, quán triệt đến các đảng viên, viên chức nắm vững và chấp hành đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Nhà trường;
- Chi bộ hướng dẫn kiểm tra và tổ chức việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, nhiệm vụ của ngành, của hiệu trưởng cho đảng viên, viên chức;
- Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động của đảng viên và viên chức; nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, phát huy quyền làm chủ của viên chức; thực hiện công bằng xã hội, công khai, chống tư tưởng và việc làm trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chống tham nhũng, chống trù dập, ức hiếp quần chúng.
b. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, an ninh chính trị, quốc phòng:
- Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện những phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cho đơn vị phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
- Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của đơn vị.
- Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của đơn vị.
- Chi bộ có trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ của đơn vị theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.
c. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức.
- Chi bộ lãnh đạo việc xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy và các tổ chức đoàn thể quần chúng thuộc đơn vị theo quy định. Đề nghị cấp trên xem xét quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy của đơn vị thuộc thẩm quyền.
- Chi bộ lãnh đạo việc quy hoạch cán bộ quản lý, đào tạo và bồi dưỡng viên chức của đơn vị theo quy định.
- Chi bộ nhận xét, đánh giá đối với các đồng chí lãnh đạo đơn vị được bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển... theo quy định của cấp trên.
d. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng
Chi bộ lãnh đạo Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của tổ chức đoàn thể; phát huy tinh thần chủ động, sáng
 
Gửi ý kiến