Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Qui chế thi trường TH Kim Đồng 12-13

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:19' 05-12-2012
Dung lượng: 75.5 KB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
PGD & ĐT XUYÊN MỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 02/ QC-CM Hòa Hội, ngày 09 tháng 10 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH
(Ban bành Qui định về công tác kiểm tra định kì tại trường Tiểu học Kim Đồng)


Căn cứ vào Thông tư số: 41/2010/TT - BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;
Căn cứ theo thông tư số 32/200/TT-BGD&ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Ban hành qui định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học;
Căn cứ Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5 theo Công văn số 9832/BGD&ĐT- GDTH ngày 01/9/2006. Hướng dẫn chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học tiểu học, nội dung giảm tải ;
Căn cứ vào công văn số: 459 SGDĐT- hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ cấp tiểu học, năm học 2012-2013.
Căn cứ kế hoạch chuyên môn của trường TH Kim Đồng năm học 2012-2013;
Trường TH Kim Đồng Ban bành Qui định về công tác kiểm tra định kì năm học 2012-2013 cụ thể như sau:

QUI ĐỊNH

Tổ chức kiểm tra định kì : Coi kiểm tra, chấm kiểm tra, biên soạn, duyệt, quản lý, in sao và sử dụng đề kiểm tra cần thực hiện theo chế độ quản lý tài liệu mật, sau đây là những qui định ở các khâu liên quan đến các kì kiểm tra trong trường Tiểu học Kim Đồng

I/ THÀNH LẬP CÁC BỘ PHẬN TRONG KÌ KIỂM TRA
1. Thành lập các Tổ và Hội đồng kiểm tra:
Trước mỗi kì kiểm tra hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm ra các quyết định thành lập các Tổ và Hội đồng làm việc trong kì kiểm tra.
a/ Thành lập Tổ ra đề kiểm tra học kỳ
Tổ ra đề kiểm tra gồm hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành, kiểm tra các qui trình để việc ra đề tuyệt đối an toàn, đúng qui chế và tuyệt đối bảo mật. Duyệt đề kiểm tra và quyết định cho phép in sao.
Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm ra đề chính thức và đề dự bị đúng theo chương trình và các văn bản chỉ đạo chuyên môn của SGD&ĐT và PGD&ĐT theo yêu cầu của từng bộ môn. Bảo mật đề kiểm tra từ khi ra đề đến khi trình duyệt và kiểm tra xong từng bộ môn. Người ra đề chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý đề của bộ môn mình phụ trách (niêm đề thừa, đề trực và hủy đề hư rách ). Đồng thời chịu trách nhiệm trực trong ngày thi môn mình phụ trách .
Văn thư làm thư kí lập các biên bản trong quá trình ra đề, in ấn, đóng gói đề.
b/ Thành lập Tổ thẩm định đề kiểm tra học kỳ (đối với đề do giáo viên bộ môn ra)
Tổ thẩm định đề kiểm tra gồm : Hiệu trưởng làm tổ trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành, kiểm tra nghiêm ngặt các qui trình để việc thẩm định đề tuyệt đối an toàn, đúng qui chế và tuyệt đối bảo mật.
Phó hiệu trưởng làm thành viên chịu trách nhiệm thẩm định đề chính thức và đề dự bị đúng theo chương trình và các văn bản chỉ đạo chuyên môn của SGD&ĐT và PGD&ĐT theo yêu cầu của từng bộ môn. Bảo mật đề kiểm tra đến khi thẩm định xong từng bộ môn. Sau đó, bàn giao Ban in sao đề kiểm tra đúng thời gian quy định.
c/Thành lập Tổ in sao đề kiểm tra học kỳ
Tổ in sao đề kiểm tra gồm : Hiệu trưởng làm tổ trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành, kiểm tra nghiêm ngặt các qui trình để việc in sao đề tuyệt đối an toàn, đúng qui chế và tuyệt đối bảo mật.
Phó hiệu trưởng và văn thư làm thành viên có trách nhiệm sao in đề đúng lịch và bảo mật đề đến khi kiểm tra xong. Các thành viên in sao đề kiểm tra có trách nhiệm đóng gói, niêm phong đề kiểm tra của môn mình phụ trách, việc in sao đề tuyệt đối an toàn, đúng qui chế và tuyệt mật. Số lượng đề kiểm tra phải đủ cho số thí sinh dự kiểm tra.
d/Thành lập Hội đồng coi kiểm tra học kỳ......
Hội đồng coi kiểm tra gồm có: Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng làm chủ tịch hội đồng có nhiệm vụ tổ chức, kiểm tra việc coi kiểm tra theo đúng quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT.
Các bộ phận có liên quan như: Bảo vệ, phục vụ, thư kí (văn thư), y tế của trường có nhiệm vụ hỗ trợ cho Hội đồng coi kiểm tra
 
Gửi ý kiến