Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Biểu mẫu công tác kiểm tra đảng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:14' 29-05-2015
Dung lượng: 706.0 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
Mẫu 1-1
ĐẢNG UỶ……….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ỦY BAN KIỂM TRA
* ..........., ngày… tháng … năm 200…
Số - QĐ/KT
QUYẾT ĐỊNH
kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với
đồng chí………………………………………………………..
Chức vụ:………………………………………………………..
Đơn vị:………………………………………………………...

- Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (khóa X);
- Căn cứ Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24/11/2006 của Bộ Chính trị về việc "ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa X";
- Căn cứ Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ …và của UBKT…..nhiệm kỳ..;. Sau khi làm việc với tổ chức đảng……

ỦY BAN KIỂM TRA…………………..
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí………………………………….., gồm các đồng chí:
1. Đ/c………………………………………… Trưởng đoàn (tổ trưởng)
2. Đ/c………………………………………… Thành viên
3. Đ/c………………………………………… Thành viên
…………………………………………………….
Điều 2: Nội dung kiểm tra theo tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên (nếu là cấp ủy) (tùy thông tin về DHVP để chọn nội dung kiểm tra phù hợp).
- Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày tháng năm
Điều 3: Giao cho Đoàn (tổ) kiểm tra có nhiệm vụ lập kế hoạch về thời gian tiến hành, xác định nội dung cụ thể để xây dựng đề cương, hướng dẫn làm báo cáo giải trình theo quy định và báo cáo Ủy ban Kiểm tra …..xem xét, kết luận.
Đảng viên được kiểm tra làm báo cáo giải trình (bằng văn bản) theo nội dung kiểm tra; Các tổ chức đảng, cơ quan và đảng viên liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu yêu cầu của đoàn (tổ) kiểm tra.
Điều 4: (Cấp ủy quản lý đảng viên được kiểm tra), các tổ chức đảng có liên quan, các đồng chí có tên tại điều 1 và đồng chí (đảng viên được kiểm tra) có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: T/M ỦY BAN KIỂM TRA
- …………………….{để b/cáo}
- Như điều 4;
- Lưu HS- VP.


Mẫu 1-2
ỦY BAN KIỂM TRA………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐOÀN (TỔ) KIỂM TRA
* ..........., ngày tháng năm 200…
KẾ HOẠCH
kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với
đồng chí………………………………………………………..
Chức vụ:………………………………………………………..
Đơn vị:………………………………………………………...
Thực hiện Quyết định số….., ngày…. Tháng…năm...của UBKT…...về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với (đảng viên được kiểm tra)…. …
Đoàn (tổ) kiểm tra lập kế hoạch kiểm tra cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Kiểm tra nhằm giúp cho đảng viên kịp thời nhận rõ ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm (nếu có) về tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nếu có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì các tổ chức đảng có trách nhiệm xem xét, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định (theo điều 36 Điều lệ Đảng quy định).
- Kiểm tra theo đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác và thực hiện đúng quy trình, thời gian theo kế hoạch.
II. Nội dung kiểm tra.
(Xác định rõ, cụ thể từng nội dung cần kiểm tra).
III. Thời gian và phương pháp tiến hành.
A. Thời gian: Bắt đầu từ ……..đến……………………
B. Phương pháp tiến hành:
1. Thường trực UBKT và Đoàn (tổ) làm việc với tổ chức đảng nơi quản lý đảng viên được kiểm tra và đảng viên được kiểm tra để thông báo quyết định, kế hoạch kiểm tra và thống nhất lịch kiểm tra; gợi ý cho đảng viên được kiểm tra chuẩn bị báo cáo giải trình (bằng văn bản) về các nội dung kiểm tra, quy định thời gian gửi báo cáo giải trình, nêu trách nhiệm về việc cung cấp tài liệu và phối hợp kiểm tra.
2. Đoàn (tổ) kiểm tra thu thập tài liệu, nhận bản giải trình của đảng viên được kiểm tra, gặp các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan để tiến hành thẩm
 
Gửi ý kiến