Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình đề nghị xét hết hạn tập sự và bổ nhiệm vào ngạch giáo viên tiểu học chính

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:18' 26-11-2012
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 2985
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số : /TTr-THXM Hòa Hội, ngày 25 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị xét hết hạn tập sự và bổ nhiệm vào ngạch giáo viên tiểu học chính


Kính gửi : - Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Căn cứ Thông tư số 10/2004/TT.BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 05/05/2003 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh bà Rịa-Vũng tàu, v/v ban hành quy định về thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu,
Sau quá trình tiếp nhận, bố trí công tác và theo dõi viên chức tập sự làm việc. Nay Ban lãnh đạo đơn vị Trường tiểu học Xuyên Mộc xin báo cáo kết quả rèn luyện và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức tập sự như sau:
Họ và tên viên chức: Nguyễn Hồng Hà. Nam/nữ: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 17/02/1965 Nơi sinh: Đồng Nai
Địa chỉ thường trú: Ấp 4, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn:Đại học tiểu học
Đã được tập sự làm việc theo ngạch: Giáo viên tiểu học chính, mã số ngạch:15a.204, bậc:1/10 với chức danh: Giáo viên Âm nhạc tại đơn vị Trường tiểu học Hòa Hội theo Quyết định số: 3837/QĐ-UBND ngày 11/11/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc trong thời gian 12 tháng, từ ngày 01/12/2010 đến ngày 31/01/2012 (không tính 02 tháng hè).
Kết quả tập sự theo đánh giá chung của đơn vị đạt loại: Xuất sắc.
Với kết quả đó, Ban lãnh đạo đơn vị nhận thấy viên chức tập sự đã hoàn thành tương đối tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và hội đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét hết hạn tập sự để bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức. Nay Ban lãnh đạo đơn vị kính trình Ủy ban nhân dân huyện xét công nhận hết hạn tập sự đối với ông Vũ Minh Tuyên và bổ nhiệm vào ngạch: Giáo viên tiểu học chính, mã số ngạch: 15a.204, bậc: 1/10, tạo điều kiện cho viên chức yên tâm công tác lâu dài tại đơn vị.
Xin trân trọng kính trình./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nơi nhận: (ký tên, đóng dấu)
- Như trên;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu văn thư.

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số : /TTr-THXM Xuyên Mộc, ngày 06 tháng 01 năm 2012

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị xét hết hạn tập sự và bổ nhiệm vào ngạch giáo viên tiểu học chính


Kính gửi : - Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc

Căn cứ Thông tư số 10/2004/TT.BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 05/05/2003 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh bà Rịa-Vũng tàu, v/v ban hành quy định về thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu,
Sau quá trình tiếp nhận, bố trí công tác và theo dõi viên chức tập sự làm việc. Nay Ban lãnh đạo đơn vị Trường tiểu học Xuyên Mộc xin báo cáo kết quả rèn luyện và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức tập sự như sau:
Họ và tên viên chức: Nguyễn Thúy Liễu Nam/nữ: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1989 Nơi sinh: Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ thường trú: Ấp Nhân Trí, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn:Cao đẳng nghành Anh văn
Đã được tập sự làm việc theo ngạch: Giáo viên tiểu học chính, mã số ngạch:15a.204, bậc:1/10 với chức danh: Giáo viên Anh văn tại đơn vị
 
Gửi ý kiến