Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cấp xã

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:22' 10-12-2012
Dung lượng: 24.0 KB
Số lượt tải: 1262
Số lượt thích: 0 người

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ XUYÊN MỘC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : …../ ……… Xuyên Mộc, ngày tháng năm 2011


TỜ TRÌNH
V/v đề nghị kiểm tra công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
đối với Trường tiểu học Xuyên Mộc

Kính gửi :
- Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc

Ủy ban nhân dân xã Xuyên Mộc có Quyết định số . . . ./QĐ-UBND ngày . . . . về việc thành lập đoàn kiểm tra tại trường tiểu học Xuyên Mộc;
Căn cứ vào biên bản kiểm tra của đoàn vào ngày . . . . về mức chất lượng tối thiểu và các tiêu chuẩn quy định đối với trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 được ban hành theo Quyết định số 48/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2003 và Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định đã đạt được của trường Tiểu học Xuyên Mộc, nay UBND xã Xuyên Mộc lập tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc tổ chức kiểm tra, đánh giá thẩm định lại kết quả trên để làm cơ sở cho cấp trên kiểm tra và công nhận trường tiểu học Xuyên Mộc đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong năm 2012.

CHỦ TỊCH
Nơi nhận :
-UBND huyện Xuyên Mộc (báo cáo);
-Phòng Giáo dục huyện Xuyên Mộc (báo cáo);
-Đảng ủy, HĐND xã Xuyên Mộc (báo cáo);
-BGH trường tiểu học Xuyên Mộc;
-Lưu VP.

 
Gửi ý kiến