Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KẾ HOẠCH BÀN GIAO NHIỆM THU CHẤT LUONG HỌC SINH 15-16

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:24' 28-04-2016
Dung lượng: 96.0 KB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYÊN XUYÊN MỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNGTH HUỲNH MINH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số /KH-HMT Phước Bửu, ngày 27 tháng 04 năm 2016


KẾ HOẠCH
Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học
Năm học 2015 – 2016


Căn cứ thông tư 30/2014/BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học;
Căn cứ công văn số 104/PGDĐT ngày 25 tháng 04 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc về việc nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học năm học 2015-2016; công văn số 103/PGDĐT ngày 25 tháng 04 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá và khen thưởng cuối năm học 2014-2015;
Trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh xây dựng Kế hoạch nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh năm học 2015-2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức nghiệm thu bàn giao chất lượng học tập của học sinh nhằm đánh giá khách quan chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh sau khi kết thúc chương trình của từng lớp học, từng cá nhân học sinh đảm bảo trách nhiệm của giáo viên dạy lớp năm trước và giáo viên nhận lớp năm học sau;
- Giúp giáo viên nhận lớp năm học sau có đủ thông tin cần thiết về quá trình và kết quả học tập, mức độ hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh để có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu quả.
- Là cơ sở đánh giá công tác quản lí, chỉ đạo dạy và học của nhà trường.
2. Yêu cầu nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh
- Tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh nghiêm túc, khách quan, trung thực tất cả các đối tượng học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ
1.1. Hiệu trưởng:
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục, khen thưởng học sinh năm học 2015 - 2016.
- Chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện đánh giá học sinh, xét hoàn thành chương trình lớp học, cấp học, chỉ đạo nghiệm thu, bàn giao, xét khen thưởng học sinh năm học 2015-2016.
- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục, bàn giao về nhà trường.
- Báo cáo kết quả thực hiện về PGD&ĐT.
- Tiếp nhận, giải quyết các ý kiến thắc mắc, đề nghị của học sinh, cha mẹ học sinh về chất lượng giáo dục và khen thưởng của học sinh theo phạm vị, quyền hạn của hiệu trưởng.
1.2. Phó hiệu trưởng:
- Phó hiệu trưởng: Giúp hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng dạy trong lớp và giáo viên sẽ nhận lớp năm học 2016-2017 cùng ra đề kiểm tra định kỳ cuối năm học và cùng tham gia coi chấm bài kiểm tra.
Giúp hiệu trưởng chuẩn bị về cơ sở vật chất, các phòng kiểm tra định kỳ, phòng bàn giao hồ sơ của Hội đồng.
Giúp hiệu trưởng chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội đồng bàn giao như: Vệ sinh nhà trường, vệ sinh các phòng kiểm tra, phòng bàn giao hồ sơ của hội đồng, bảo vệ an toàn cho thầy và trò trong các ngày kiểm tra, nước uống ... Tham dự Hội đồng nghiệm thu, bàn giao hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định.
1.3. Giáo viên chủ nhiệm lớp:
- Chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá chất lượng giáo dục học sinh trong lớp, hoàn thành hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định.
- Cùng giáo viên nhận lớp năm học tới xây dựng dề kiểm tra định kì cuối năm học phụ hợp với học sinh của lớp mình phụ trách.
- Thực hiện nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh.
- Tổ chức cho học sinh bình bầu, tổng hợp và lập danh sách đề nghị hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh có thành tích trong học tập, rèn luyện hay trong các phong trào thi đua hoặc có tiến bộ trong học tập rèn luyện hoặc có thành tích đột xuất trong năm học.
1.4. Giáo viên không chủ nhiệm lớp:
- Đánh giá quá trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học sinh đối với môn học mà mình phụ trách.
- Hoàn thành hồ sơ đánh giá học sinh, nghiệm thu, bàn giao chất
 
Gửi ý kiến