Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

kh kiem tra noi bo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thành Tân
Ngày gửi: 05h:59' 19-02-2016
Dung lượng: 23.7 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
PHONG GD&ĐT GÒ QUAO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH SỐ 1 XÃ ĐỊNH AN                  Độc lập  Tự do – Hạnh phúc

  Số:  /KH-THĐA1                                 Định An, ngày 14 tháng 02 năm 2015                       
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2015-2016

- Căn cứ vào thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;
- Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-Cp ngày 9 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;
- Căn cứ Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đánh giá trường tiểu học;
- Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016 của nhà trường. Trường Tiểu học số 1 xã Định An xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015-2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Đánh giá toàn diện hoạt động của các bộ phận, tình hình giảng dạy cũng như hồ sơ sổ sách, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường.
II. NHIỆM VỤ:
1. Nhiệm vụ trọng tâm:
- Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường, đáp ứng yêu cầu thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015-2015.
          - Củng cố công tác tổ chức và quản lý, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, phát hiện kịp thời những sai phạm để chấn chỉnh kịp thời.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
- Xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt ở các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm tra của nhà trường;
- Tăng cường vai trò của thanh tra nhân dân và các đoàn thể trong công tác kiểm tra;
- Thực hiện tốt công tác tiếp dân ở trường, thực hiện đúng luật khiếu nại tố cáo của công dân, của giáo viên, học sinh trong phạm vi quản lý của nhà trường.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, về công tác tự kiểm tra, tổ chức thanh tra nhà nước, chuyên ngành cấp trên trực tiếp.
III. NỘI DUNG KIỂM TRA:
1. Kiểm tra toàn diện:
a. Kiểm tra toàn diện giáo viên:
Kiểm tra toàn diện để đánh giá chất lượng giáo viên theo thông tư 43/2006/TT-BGD-ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên, trên cơ sở kiểm tra đối chiếu với những quy định của các văn bản vi phạm pháp luật về mục tiêu kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn….
b. Kiểm tra toàn diện tổ:
- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn: kiểm tra việc giảng dạy, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, đánh giá  học sinh tiểu học.
- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn, kiểm tra hồ sơ sổ sách của tổ và các hồ sơ khác có liên quan.
2. Kiểm tra chuyên đề:
- Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua;
- Kiểm tra việc thực hiện ba công khai;
- Kiểm tra, đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn;
- Kiểm tra, đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên;
- Kiểm tra, đánh giá tình hình học tập của học sinh;
- Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng;
- Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm của giáo viên trong và ngoài nhà trường;
* Kiểm tra các bộ phận chuyên trách:
+ Công tác Đoàn thanh niên, Đội
+ Công tác thư viện, thiết bị.
+ Công tác kế toán, văn thư, thủ quỹ.
+ Công tác  y tế.
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ NHƯ SAU:

Thời gian
Nội dung kiểm tra
Đối tượng
kiểm tra
Phụ trách KT
phối hợp KT
Hình thức kiểm tra
Ghi chú

Tháng 8+9/2015
- Hướng dẫn làm hồ sơ
- Kiểm tra vệ sinh, trang hoàng lớp học.
- Kiểm tra VSANTP
- Dự giờ GV
GV
HS khối 1-5
GVCN
Căn tin
GV
BGH
BGH + TPT

BGH
BGH

 
Gửi ý kiến