Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

1 BAO CAO KIEM DIEM TAP THE CHI BO THEO NGHI QUYET TW4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:08' 07-05-2013
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY ĐINH TRANG HÒA
CHI BỘ 11
***
Số -BC/CB11
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đinh Trang Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2012BÁO CÁO
Kiểm điểm tự phê bình tập thể Chi bộ 11
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI
"Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"
________________________________________________________________________

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 08/5/2012 của Đảng ủy xã Đinh Trang Hòa về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Theo nội dung báo cáo tóm tắt ý kiến của các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý tập thể Chi bộ 11 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Chi bộ 11 nghiêm túc tiếp thu nội dung gợi ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, ý kiến của các tổ chức, cá nhân đã quan tâm góp ý cho tập thể Chi bộ 11 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.
Tập thể Chi bộ 11 nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), như sau:

Phần thứ nhất
KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH
CỦA TẬP THỂ CHI BỘ 11

I. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi trình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
1. Ưu điểm:
Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Mỗi đảng viên đều xác định rõ lý tưởng cách mạng, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc gắn với con đường xã hội chủ nghĩa; trung thành tuyệt đối với Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng và thực hiện đúng cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng. Tập thể Chi bộ luôn thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần ý chí đấu tranh bảo vệ cái đúng và đấu tranh với những biểu hiện sai trái. Đảng viên trong Chi bộ đều có lối sống giản dị, lành mạnh, hòa đồng, gần gũi với nhân dân và luôn gương mẫu trước quần chúng nhân dân; đặt quyền lợi của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống xa vào chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, vụ lợi, lo vun vén cho bản thân và gia đình; Không có biểu hiện chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp. Không có tư tưởng đố kị, kèn cựa địa vị, bè phái gây mất đoàn kết trong Chi bộ. Không quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn của nhân dân. Không kiêu ngạo, tự phụ, gia trưởng, độc đoán, tùy tiện, vô tổ chức, tham nhũng, lãng phí và không có các biểu hiện tiêu cực khác.
Triển khai quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những điều đảng viên không được làm tới từng cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Thời gian qua, Chi bộ và nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch những vấn đề liên quan đến tài chính; những vấn đề quan trọng được Chi bộ bàn bạc thảo luận, thống nhất giải quyết kịp thời, không để phát sinh, nổi cộm làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng.
Nhìn chung đảng viên trong Chi bộ có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng lành mạnh; chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và gương mẫu đi đầu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đa số đảng viên trong Chi bộ "Nói, viết và làm đúng quan điểm, quy định, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước".
2. Khuyết điểm:
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ chưa thực hiện thường xuyên. Chất lượng quán triệt, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng đối với Chi bộ chưa cao. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số đồng chí đảng viên trong sinh hoạt còn nể nang, né trách và có biểu hiện ngại va chạm.
Một số ít đảng viên trong Chi bộ chưa chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của
 
Gửi ý kiến