Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KHBDTX

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vũ thị ngọc
Ngày gửi: 15h:02' 02-10-2016
Dung lượng: 155.0 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT LẠC SƠN
TRƯỜNG TH HƯƠNG NHƯỢNG

Số: ....../KH-THHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hương Nhượng, ngày 20 tháng 6 năm 2015


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí, giáo viên
Năm học 2015-2016

Thực hiện Quy chế Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên tiểu học;
Căn cứ hướng dẫn số 234/PGD&ĐT - TH, ngày 09/06/2015 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2015-2016
Trường Tiểu học Hương Nhượng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2015-2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Cán bộ quản lý, giáo viên (CBQL,GV) học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
1.2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL,GV; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng GV của nhà trường.
1.3. Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin... trong dạy học và giáo dục.
2. Yêu cầu
2.1. Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và kê hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này; không gây quá tải đối với giáo viên và các nhà trường trong công tác bồi dưỡng.
2.3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên. Phát huy vai trò tự học, tự bồi dưỡng ở giáo viên cũng như công tác đào tạo tại chỗ hiệu quả.
2.4. Tổ chức các lớp tập huấn nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên trực tiếp giảng dạy tại trường Tiểu học Hương Nhượng.
III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
Nội dung BDTX trong chương trình BDTX do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và danh mục các nội dung bồi dưỡng ban hành kèm theo kế hoạch số 826/SGD&ĐT - GDTH ngày 01/6/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học năm học 2015-2016.
1. Khối kiến thức bắt buộc
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:
- Thời lượng: 15 tiết/năm học/giáo viên.
- Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH 13 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/03/2015 của Thủ tướng phê duyết Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.
- Chỉ thị, hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
- Thời lượng: 45 tiết/năm học/giáo viên.
a. Về tư tưởng chính trị: 5 tiết/năm học/giáo viên.
- Bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương: Xây dựng trường chuẩn Quốc gia; phổ cập GDTH; chất lượng giáo dục trường tiểu học; đội
 
Gửi ý kiến