Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

QUYET DINH THANH LAP HOI DONG TU DANH GIA.doc

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:55' 02-05-2019
Dung lượng: 81.0 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH
Số: 08/QĐ-TH.HMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phước Bửu, ngày 11 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH MINH THẠNH
Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;
Căn cứ Công văn Hướng dẫn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.
Căn cứ Công văn số 271/SGDĐT-QLCL ngày 29/01/2019 của Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai công tác kiểm định chất lượng và trường đạt chuẩn quốc gia.
Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ–UBND, ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thực hiện theo Kế hoạch số 66/KH-PGDĐT ngày 22/10/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc về Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, năm học 2018-2019 đối với cấp Tiểu học;
Xét nhu cầu, khả năng của cán bộ, giáo viên, nhân viên tại đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh danh sách thành viên Hội đồng tự đánh giá trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh gồm 18 ông (bà) có tên trong danh sách đính kèm.
Giúp việc cho Hội đồng có nhóm thư ký gồm 06 ông (bà) và các nhóm công tác gồm 17 ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch TĐG số 43/KH-TH.HMT ngày 27/10/2018 của trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh phù hợp với thời gian, nội dung hoạt động thực tế của nhà trường theo Công văn hướng dẫn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD& ĐT và Công văn số 271/SGDĐT-QLCL ngày 29/01/2019 của Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và triển khai thực hiện công tác tự đánh giá của trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh theo các quy định hiện hành của Bộ GDĐT.
Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Phòng GDĐT Xuyên Mộc (để b/c);
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Hà
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH MINH THẠNH
(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TH.HMT, ngày 11 tháng 02 năm 2019)

STT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1
Nguyễn Hồng Hà
Hiệu trưởng – Bí thư
Chủ tịch HĐ TĐG

2
Lê Thị Tuy
Phó hiệu trưởng
Phó chủ tịch HĐ TĐG

3
Lê Thị Huyền Trinh
Nhân viên Y tế
Thư ký HĐ TĐG

4
Vũ Thị Mai Sen
Tổ trưởng tổ khối 1
Ủy viên HĐ TĐG

5
Bùi Thị Nhung
Tổ trưởng tổ khối 2
Ủy viên HĐ TĐG

6
Lê Thị Thục
Tổ trưởng tổ khối 3
Ủy viên HĐ TĐG

7
Lê Thị Minh Hạnh
Tổ trưởng tổ khối 4
Ủy viên HĐ TĐG

8
Đào Thị Thái
Tổ trưởng tổ khối 5
Ủy viên HĐ TĐG

 9
Bùi Thị Mỹ Lan
Tổ trưởng tổ Văn phòng
Ủy viên HĐ TĐG

10
Đinh Thị Linh Nhâm
Chủ tịch CĐCS
Ủy viên HĐ TĐG

11
Trịnh Đăng Ninh
Trưởng ban TTND
Ủy viên HĐ TĐG

12
Mai Thị Thương
Giáo viên
Ủy viên HĐ TĐG

13
Nguyễn Thị Nhung
Giáo viên
Ủy viên HĐ TĐG

14
Nguyễn Thị Lục
Giáo viên
Ủy viên HĐ TĐG

15
Phạm Thị Ngọc Loan
Giáo viên
Ủy viên HĐ TĐG

16
Nguyễn Đình Hải
Giáo viên
Ủy viên HĐ TĐG

17
Cao Thị Hoa Lý
Giáo viên
Ủy viên HĐ TĐG

18
Nguyễn
 
Gửi ý kiến