Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi viết chữ đẹp cấp trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đăng Hiếu
Ngày gửi: 07h:49' 12-01-2016
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 288
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN BẮC YÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH XÃ CHIỀNG SẠI

Số: 70/QĐ-THCS
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chiềng Sại, ngày 11 tháng 01 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi viết chữ đẹp cấp trường
Năm học 2015 - 2016


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CHIỀNG SẠI

- Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học.
- Căn cứ công văn số 253/PGD&ĐT-TH ngày 13/8/2015 của phòng GD&ĐT huyện Bắc Yên về hướng dẫn một số công tác đầu năm và kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016;
- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016;
- Căn cứ kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2015 – 2016;
- Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trường tiểu học xã Chiềng Sại.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Hội thi viết chữ đẹp cấp trường năm học 2015 - 2016 gồm có các ông, bà: (Có danh sách kèm theo)
Điều 2: Ban tổ chức Hội thi hoạt động theo đúng Điều lệ trường tiểu học và đúng quy định của Hội thi, tự giải thể sau khi Hội thi kết thúc.
Điều 3: Các ông (bà) Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công Đoàn, Khối trưởng, giáo viên, học sinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Như Điều 3;
- Lưu: CM nhà trường.
HIỆU TRƯỞNG


Phùng Văn Thảo

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2015 – 2016
(Kèm theo Quyết định số: 70/QĐ-TrTH ngày 11/01/2016 của Trường Tiểu học xã Chiềng Sại)

TT
Họ và tên
Chức vụ
Chức danh

1
Ông: Phùng Văn Thảo
Hiệu trưởng
Trưởng ban

2
Ông: Bùi Đăng Hiếu
Phó Hiệu trưởng
Phó ban

3
Ông: Đinh Văn Nhân
Phó Hiệu trưởng
Thư ký

4
Ông: Đinh Văn Hoàn
Chủ tịch công đoàn
Thành viên

5
Ông: Đinh Văn Thái
Khối trưởng khối 4, 5
Thành viên

6
Bà: Lại Thị Thảo
Khối phó khối 2, 3
Thành viên

7
Ông: Đinh Văn Bắc
Giáo viên
Thành viên
 
Gửi ý kiến