Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

mẫu KH năm học của trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:30' 05-11-2014
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG…… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-…… …………, ngày… tháng … năm …

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 201... - 201...


Căn cứ Kế hoạch số ............ ngày ............. của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc về Phương hướng nhiệm vụ năm học 201..- 201.. của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc;
Căn cứ Công văn số ............ ngày ............. của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 201..- 201.. đối với cấp Tiểu học;
Căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương, của nhà trường hiện nay;
Trường tiểu học……………….. xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 201..- 201.. như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG
1. Bối cảnh năm học (hoặc thực trạng đầu năm học):
1.1. Về học sinh:
1.2. Về đội ngũ CCVC và NV:
1.3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị:
2. Thuận lợi:
3. Khó khăn:

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Nêu những mục tiêu trọng tâm nhà trường cần đạt được trong năm học (dựa theo những nhiệm vụ trọng tâm của Phòng GD&ĐT đề ra và đặc thù riêng của từng đơn vị để chọn lọc xác định) .

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
Dựa vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT, tình hình thực tế của trường, của địa phương, những văn bản chỉ đạo của ngành, của các tổ chức đoàn thể có liên quan để nêu những nhiệm vụ cụ thể nhà trường cần phải thực hiện trong năm học này.(Lưu ý cách viết: Thay vì viết tách bạch thành 2 phần: viết từng nhiệm vụ cụ thể rồi viết biện pháp thực hiện nhiệm vụ đó sau, ta có thể kết hợp viết lồng ghép biện pháp thực hiện khi nêu nhiệm vụ đó).

Gợi ý tham khảo một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo dức lối sống, giáo dục pháp luật:
1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị ..................
1.2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo........; các cuộc vận động của ngành........................................................................................................
1.3. Thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước......(Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật khiếu nại, tố cáo....).............................................................................................
1.4. Tăng cường rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; việc thực hiện các quy định ứng xử có văn hóa văn minh nơi công sở.................................................................
1.5. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật .............................................................
1.6. ................................................................ .............................................................
*Chỉ tiêu phấn đấu:
.................................................................................................................................................
2. Quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp (Bộ, Sở, Phòng GD, UBND tỉnh, huyện, ... ):
2.1. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012, Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND, ngày 09/10/2012 của Ủy ban nhân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về ban hành quy định về dạy thêm học thêm và công văn 1342/SGDĐT-GDTH ngày 02/11/2012 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND; Chỉ thị số 2325/CT- BGDĐT ngày 28/6/2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1, công văn 942/SGDĐT-GDTH ngày 15 tháng 7 năm 2013 về việc thực hiện Chỉ thị số 2325/CT- BGDĐT;............................................
2.2. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu chi trong các trường tiểu học, thực hiện nghiêm túc theo Công văn số 5584/BGDĐT ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 993/SGDĐT-KHTC ngày 22/8/2014 của Sở GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục 2014-2015..........................................
2.3. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động: Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh......................; xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên..........................; giáo dục văn hoá truyền thống..................,.......
2.4. Triển khai
 
Gửi ý kiến