Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu Chuyên môn > Kiểm tra định kì > (42 bài)

Word-logo-small

chương trình le giang sinh

Ngày gửi: 2016-02-19 06:00:29

Word-logo-small

kh kiem tra noi bo

Ngày gửi: 2016-02-19 05:59:53

Word-logo-small

giao luu CLB

Ngày gửi: 2016-02-19 05:59:18

Word-logo-small

ke hoach giao luu cau lac bo

Ngày gửi: 2016-02-19 05:58:48

Word-logo-small

chuyên de

Ngày gửi: 2016-02-19 05:57:36

Word-logo-small

chuyên dê

Ngày gửi: 2016-02-19 05:56:41

Word-logo-small

ma trận đề Tiếng Việt cuối kì...

Ngày gửi: 2015-12-10 16:59:35

Word-logo-small

ma trận đề toán cuối kì I 201...

Ngày gửi: 2015-12-10 16:59:15

Word-logo-small

Ma trận đề khoa - sử - địa lớ...

Ngày gửi: 2015-12-10 16:57:39

Word-logo-small

MAU BIEN BAN GIAM SAT COI-CHA...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:19:48

Word-logo-small

Ma tran de TV-Toan HK 2 2014-...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:19:25

Word-logo-small

BIEN BAN XET DUYET VA CONG NH...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:19:07

Word-logo-small

BIEN BAN COI VA CHAM KIEM TRA...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:18:52

Word-logo-small

BB GIAO NHAN BÀI KIEM TRA CUO...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:18:36

Word-logo-small

BB GIAO NHAN DE KIEM TRA CUOI...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:17:57

Word-logo-small

BIEN BAN BAN GIAO CHAT LUONG ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:17:39

Word-logo-small

Ma trận môn Toán học kì II.doc

Ngày gửi: 2015-06-03 10:06:12

Word-logo-small

Ma tran de KT HKI-Tieu-Hoc

Ngày gửi: 2014-06-08 16:35:17

Word-logo-small

Ke hoach kiem tra giua ki I n...

Ngày gửi: 2013-10-01 15:46:52

Word-logo-small

THÒI GIAN KT GIỮA KÌ II

Ngày gửi: 2013-04-01 13:55:24

Xls-small

PHAN CONG COI THI CUOI KÌ I N...

Ngày gửi: 2013-04-01 13:55:07

Word-logo-small

BIEN BAN COI VA CHAM KIEM TRA...

Ngày gửi: 2013-04-01 13:54:04

Word-logo-small

Bao cao kiem tra GIƯA KÌ II ...

Ngày gửi: 2013-04-01 13:53:37

Word-logo-small

Ke hoach kiem tra giua ki II ...

Ngày gửi: 2013-04-01 13:39:52

Word-logo-small

Ke hoach kiem tra cuoi ki I n...

Ngày gửi: 2012-12-29 11:07:12

Word-logo-small

BIEN BAN COI VA CHAM KIEM TRA...

Ngày gửi: 2012-12-29 11:06:25

Word-logo-small

QD thanh lap Hoi dong coi cha...

Ngày gửi: 2012-12-26 18:52:14

Word-logo-small

Ke hoach kiem tra cuoi ki I n...

Ngày gửi: 2012-12-26 18:44:31

Word-logo-small

Sơ đồ phòng kiểm tra các lớp

Ngày gửi: 2012-12-25 10:03:27

Word-logo-small

THỜI GIAN VÀ HIỆU LỆNH TRỐNG ...

Ngày gửi: 2012-12-25 10:02:54

Word-logo-small

Mẫu Biên bản giao nhận đề điể...

Ngày gửi: 2012-12-25 10:02:17

Word-logo-small

HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM T...

Ngày gửi: 2012-12-09 05:20:58

Xls-small

Bảng tiêu chí (ma trận) ra đề...

Ngày gửi: 2012-12-09 05:20:28

Word-logo-small

Biên bản niêm phong tài liệu

Ngày gửi: 2012-11-25 21:19:28

Word-logo-small

Biên bản mở và in sao đề Kiểm...

Ngày gửi: 2012-11-25 21:19:14

Word-logo-small

Kế hoạch kiểm tra giữa kì I 1...

Ngày gửi: 2012-11-25 21:18:56