Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KE HOACH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TUẦN NGHỈ GIỮA KỲ II, 2015-2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:24' 23-03-2016
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


 Số : …../KH-HT Phước Bửu, ngày 22 tháng 03 năm 2016


KẾ HOẠCH
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TUẦN NGHỈ GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
_______________________

- Căn cứ Công văn số 170/PGDĐT-GDTH, ngày 8 tháng 9 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016 đối với cấp Tiểu học;
- Căn cứ kế hoạch số 03/KH-HMT ngày 10 tháng 09 năm 2015, kế hoạch năm học 2015-2016 của hiệu trưởng trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh;
Trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh xây dựng kế hoạch Sinh hoạt chuyên môn tuần nghỉ giữa kì II năm học 2015 -2016, cụ thể sau:
I/ Mục đích và yêu cầu:
- Tiếp tục thực hiện đúng quan điểm tuần nghỉ giữa kỳ: Học sinh nghỉ - Nhà trường làm việc;
- Tổ chức chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn nhằm đánh giá lại quá trình giảng dạy từ đầu học kỳ II đến nay;
- Nâng cao năng lực sinh hoạt chuyên môn theo hướng “Nghiên cứu bài học”, phát huy vai trò tập thể trong hoạt động chuyên môn;
- Hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch năm học, kế hoạch tháng nhà trường đề ra.
- Giáo viên tham gia đầy đủ, phát huy năng lực cá nhân khắc phục những tồn tại trong công tác giáo dục ở nhà trường.
II. Nội dung, hình thức thực hiện.
Thời gian : Từ ngày 28/03/2016 đến ngày 01/04 /2016
1. Tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi:
Thực hiện theo kế hoạch số: 34/KH-HT ngày 05 tháng 03 năm 2016 về việc Tổ chức bình bầu GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI cấp trường năm học 2015-2016;
Thời gian bình tổ chức bình bầu : 28/03/2016;
Người tổ chức : Lê Thị Tuy;
2. Tổ chức kiểm tra công tác Bồi dưỡng thường xuyên:
Thực hiện theo kế hoạch số: 16/KH-HT ngày 15 tháng 09 năm 2015 về việc công tác BDTX năm học 2015-2016;
Thời gian bình tổ chức kiểm tra : 29/03/2016;
Người tổ chức : Lê Thị Tuy;
Người ra đề : Nguyễn Hồng Hà.
3. Tổ chức tham gia cuộc thi Video về Mô hình trường học mới năm học 2015-2016:
Thời gian đưa video lên là 27/03/ đến 31/03/2016. Giáo viên hoặc nhóm giáo viên thực hiện ở nhà.
Giáo viên hoặc nhóm giáo viên thực hiện làm video, đến ngày 27/03 sẽ đưa lên.
Giao cho thầy Trịnh Đăng Ninh kiểm tra, và đôn độc giáo viên thực hiện.
4. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ.
Các tổ sinh hoạt chuyên môn vào ngày 30/03/2016.
Nội dung :
-Khối 1: Trao đổi, thảo luận bàn biện pháp để rèn học sinh yếu (Chưa biết đọc, biết viết) tìm nguyên nhân, đưa ra biện pháp.
-Khối 2: Trao đổi, thảo luận bàn biện pháp để thực hiện soạn hướng dẫn điều chỉnh cho học sinh học có hiệu quả.
-Khối 3: Trao đổi, thảo luận bàn biện pháp để phát huy vai trò của các công cụ theo mô hình VNEN.
-Khối 4: Trao đổi thảo luận cách đánh giá thường xuyên học sinh dưới hình thức giáo viên đánh giá và học sinh tự đánh giá theo TT30/2014.
-Khối 5: Trao đổi, thảo luận bàn biện pháp để phát huy vai trò của Hội đồng tự quản.
Sinh hoạt tổ ghi biên bản và có biên bản nộp cho nhà trường (văn thư). Để chuẩn bị cho sinh chuyên môn trường.
5. Các hoạt động khác :
-Trang trí lại băng khen giấy khen : Giao cho Nghĩa, Triết, Vỹ, Triều thực hiện ngày 31/03/2016.
-Họp đoàn thực tập sinh. Giao cho cô Lê Thị Tuy và các giáo viên hướng dẫn. (Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu về sinh hoạt tổ khối, hồ sơ sổ sách cá nhân , tổ. Thực hiện “Chuyên đề theo nghiên cứu bài học”. Việc đánh giá học sinh trên phần mềm online VNEDU…
III. Tổ chức thực hiện:
Các tổ khối, các cá nhân xem xét kế hoạch và thực hiện đúng theo nhiệm vụ được giao.
HIỆU TRƯỞNG 
Gửi ý kiến