Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KE HOACH KIEM DINH CHAT LUONG 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:58' 02-05-2019
Dung lượng: 237.5 KB
Số lượt tải: 763
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH
Số: ....../QĐ-TH.HMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phước Bửu, ngày 12 tháng 02 năm 2019

KẾ HOẠCH
Điều chỉnh và bổ sung công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019


Căn cứ Thông tư Số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ GD&ĐT, về việc ban hành Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học;
Căn cứ Hướng dẫn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá ngoài và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông;
Căn cứ Công văn số 271/SGDĐT-QLCL ngày 29/01/2019 của Sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu về Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia - Năm học 2018 –2019;
Thực hiện Công văn số 45/PGD&ĐT ngày 31/01/2019 của Phòng GDĐT Xuyên Mộc về Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Trường Tiểu học huỳnh Minh Thạnh xây dựng kế hoạch điều chỉnh và bổ sung công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2018-2019, cụ thể như sau:
I. Mục đích tự đánh giá
- Thông qua công tác Tự KĐCLGD và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động của Trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh; làm rõ thực trạng, quy mô, chất lượng, hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tôn chỉ mục đích, sứ mạng của trường.
- Từ đó, có một cái nhìn hoàn chỉnh về nhà trường để xác định rõ tầm nhìn, điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức, đề xuất chiến lược, kế hoạch, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng.
- Công tác KĐCLGD và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
- Công nhận Đạt chuẩn Quốc gia đối với trường tiểu học nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo đỉều kiện đảm bảo cho trường tiếu học không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
- Kiến nghị với cơ quan cấp trên chỉ đạo, hỗ trợ để trường mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả.
II. Phạm vi tự đánh giá
- Tự đánh giá theo các nội dung của Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT. Bao gồm: các hoạt động của Trường TH Huỳnh Minh Thạnh theo 5 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong một chu kỳ kiểm định chất lượng; phạm vi thời gian được đánh giá là một khoá học từ năm 2014 – 2018.
- Thời gian tiến hành tự đánh giá: 3 tháng, từ 10 tháng 10 năm 2018 đến 31 tháng 12 năm 2018 (khoảng 12 tuần) cho các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4. Tiêu chuẩn 5 đánh giá vào thời điểm trước ngày 25/5/2019.
III. Công cụ tự đánh giá
- Công cụ tự đánh giá của nhà trường là toàn bộ các Tiêu chuẩn đánh giá trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư Số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ GD&ĐT gồm: 05 Tiêu chuẩn, 27 Tiêu chí và 153 Chỉ báo.
IV. Hội đồng tự đánh giá
1) Thành phần Hội đồng tự đánh giá
Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số ..../ QĐ-TH.HMT ngày .... tháng .... năm 2018 của Hiệu trưởng Tiểu học huỳnh Minh Thạnh. Hội đồng gồm có 20 thành viên:
STT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ

1
Nguyễn Hồng Hà
Hiệu trưởng – Bí thư
Chủ tịch HĐ TĐG

2
Lê Thị Tuy
Phó hiệu trưởng
Phó CT HĐ TĐG

3
Lê Thị Huyền Trinh
Nhân viên Y tế
Thư ký HĐ TĐG

4
Vũ Thị Mai Sen
Tổ trưởng tổ khối 1
Ủy viên HĐ TĐG

5
Bùi Thị Nhung
Tổ trưởng tổ khối 2
Ủy viên HĐ TĐG

6
Lê Thị Thục
Tổ trưởng tổ khối 3
Ủy viên HĐ TĐG

7
Lê Thị Minh Hạnh
Tổ trưởng tổ khối 4
Ủy viên HĐ TĐG

8
Đào Thị Thái
Tổ trưởng tổ khối 5
Ủy viên
 
Gửi ý kiến