Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Chuyên đề toán tiểu học >

Các bài toán về hình học 01

Bài 1:
            
Cho tam giác ABC. Trên cạnh BC lấy điểm I, sao cho IB=IC. Nối AI, trên đoạn AI lấy điểm M để có MI=1/2AM. Nối và kéo dài đoạn CM cắt cạnh AB tại N. So sánh diện tích 2 hình tam giác AMN và BMN.
                                            
(Phỏng theo đề thi HSG Toán cấp Tỉnh An Giang khoảng năm 1983_1984)

            Giải

Ta có SMIC= 1/2 SMCA         (2 tam giác có IM= 1/2 AM; cùng đường cao kẻ từ C).
           SMIC=SMIB                  (2 tam giác có IB=IC; cùng đường cao kẻ từ M).
        Cho ta:      SAMC=SBMC       (SBMC=SMIC+SMIB).
        Hai tam giác AMC và BMC có chung đáy MC. Nên 2 đường cao kẻ từ A và từ B xuống cạnh đáy MC bằng nhau.
        Hai đường cào này cũng chính là 2 đường cao của 2 tam giác AMN và BMN. Hai tam giác này lại có cạnh đáy chung là MN.
        Vậy:                 SAMN=SBMN Bài 2:
            Cho tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho NA < NC. Tìm điểm M trên BC để đoạn thẳng NM chia hình tam giác ABC làm 2 phần có diện tích bằng nhau?

         Hướng dẫn tìm cách giải
Nếu N là điểm K trung điểm của AC thì NB (KB) sẽ chia hình tam giác ABC làm 2 hình tam giác có diện tích bằng nhau. Do NA < NC nên điểm M phải nằm trên BC.

Qua hình vẽ cho ta thấy điểm M trên BC thế nào để NM và KB kết hợp với 2 cạnh của ABC để có 2 hình tam giác nhỏ có diện tích bằng nhau thì M chính là điểm cần tìm.

            Giải
Lấy K là trung điểm của AC. Nối BK.
Ta có SABK = SCBK   (K trung điểm AC)     ==>  SABK = 1/2 SABC

Từ K kẻ đoạn thẳng song song với NB cắt BC tại M.

Trong hình thang NBMK cặp tam giác NOK và BOM có diện tích bằng nhau.

         (SNBK=SNBM ; SNOK=SNBK – SNBO ; SBOMSNBM – SNBO ==>  SNOK=SBOM )

Tứ giác ABMN có:   SABMN = SABK + SBOM – SNOK = SABK =   SABC

Vậy M chính là điểm cần tìm.
 

Bài 3:    (Bài giải của thầy Nguyễn Ngọc Phương_B Phú Lâm)
            Một miếng vườn trồng cây ăn trái có chiều dài 25m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Trong vườn người ta xẻ 2 lối đi có chiều rộng là 1m (như hình vẽ). Tính phần diện tích còn lại để trồng cây?

        Cách 1:
Chiều rộng miếng vườn: 25 : 5 x 3 = 15 (m) 
Chiều dài mỗi hình chữ nhật nhỏ: ( 25 - 1 ) : 2 = 12 (m) 
Chiêu rộng mỗi hình chữ nhật nhỏ: ( 15 - 1 ) : 2 = 7 (m) 
Diện tích phần còn lại để trồng cây: 12 x 7 x 4 = 336 (mét vuông) 
        Đáp số : 336 mét vuông 


        Cách 2:
Chiều rộng miếng vườn : 25 : 5 x 3 = 15 (m) 
Diện tích miếng vườn : 25 x 15 = 375 (mét vuông) 
Diện tích lối đi theo chiều dài : 25 x 1 = 25 (mét vuông) 
Diện tích lối đi theo chiêu rộng : 15 x 1 - 1 = 14 (mét vuông) 
Diện tích phần đất còn lại để trồng cây: 375 - ( 25 + 14 ) = 336 (mét vuông) 
        Đáp số : 336 mét vuông 


        Cách 3:

 Giả sử ta dời 2 lối đi ra sát bìa ranh miếng vườn, lúc này lối đi sẽ có hình chữ L (như hình vẽ) và phần đất còn lại là hình chữ nhật trọn vẹn. 
Chiều rộng miếng vườn : 25 : 5 x 3 = 15 (m) 
Chiều rộng phần đất còn lại : 15 - 1 = 14 (m) 
Chiều dài phần đất còn lại : 25 - 1 = 24 (m) 
Diện tích phần đất còn lại để trồng cây : 24 x 14 = 336 (mét vuông) 
        Đáp số : 336 mét vuông


Bài 4 
        Cho hình chữ nhật ABCD. Trên cạnh AB lấy hai điểm M, N sao cho AM = MN = NB. P là điểm chia cạnh DC thành 2 phần bằng nhau. ND cắt MP tại O, nối PN (hình vẽ). Biết diện tích tam giác DOP lớn hơn diện tích tam giác MON là 3,5 cm2. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.
                                                                                (Đề thi học sinh giỏi Quảng Ninh - TTT số 35


            Giải
        2 tam giác MPN và NPD có phần chung là tam giác NOP. Mà SDOP - SMON = 3,5cm2
        Nên SNPD - SMPN = 3,5cm2 .
Mặt khác   SNPD  = ¼ SABCD  (NDP có đáy bằng ½ chiều dài và đường cao bằng chiều rộng hình ABCD) và  SMPN = 1/6 SABCD (MPN có đáy bằng 1/3 chiều dài và đường cao bằng chiều rộng hình ABCD).
Hay:   ¼ SABCD - 1/6 SABCD = 1/12 SABCD = 3,5cm2
Diện tích hình chữ nhật:   3,5 x 12 = 42 (cm2)
          Đáp số:  42 cm2

 

Bài 5
        Trong hình vẽ, ABCD và CEFG là hai hình vuông. Biết EF = 12 cm. Hãy tính diện tích tam giác AEG. 
                                                                                    (Đề thi toán quốc tế  Tiểu học ở Hồng Kông)
 

            Giải

    Nối AC.
    Ta có  SACE = SACG  (đáy CE=CG cạnh hình vuông nhỏ, đường cao AB=AD cạnh hình vuông lớn).
    Hai tam giác này có phần chung là ACI. 
    Suy ra SCIE = SAIG   
    Mà SAEG = SAIG + SGIE = SCIE + SGIE = SGEC
    Diện tích tg GEC bằng với diện tích tg. AEG
        12 x 12 : 2 = 72 (cm2)
                Đáp số:   72 cm2
    
 Bài 6:   Nuôi cá sấu
        Một trại nuôi cá sấu có một hồ nước hình vuông, ở giữa hồ người ta chữa một đảo nhỏ hình vuông cho cá sấu bò lên phơi nắng. Phần mặt nước còn lại rộng 2000m2. Tổng chu vi hồ nước và chu vi đảo là 200m.
          Tính cạnh hồ nước và cạnh của đảo? 
            Giải

Giả sử ta dời hòn đảo sát với góc của hồ nước. Nối góc đảo và góc hồ (như hình vẽ).

Mặt nước còn lại là 2 hình thang vuông có diện tích bằng nhau (2 đáy bằng nhau và đường cao bằng nhau _ Bằng hiệu của cạnh hồ và cạnh đảo).

Diện tích mỗi hình thang là:        2000 : 2 = 1000 (m2)

Tổng 2 đáy là:               200 : 4 = 50 (m)

Chiều cao hình thang cũng là hiệu cảu cạnh hồ và cạnh đảo:           1000 x 2 : 50 = 40 (m)

Cạnh của đảo là:           (50 – 40) : 2 = 5 (m)

Cạnh của hồ là: 50 – 5 = 45 (m)

            Đáp số:            Cạnh đảo  5 mét  ;  Cạnh hồ  45 mét.

 

Bài 7: Tính diện tích hình vuông

Cho hình vẽ:   Biết diện tích hình tròn là 251,2cm2. Tính diện tích hình vuông.

 

            Giải

Hướng giải:
            r x r = 251,2 : 3,14 = 80 
            r x r chính là diện tích hình vuông nhỏ (hình vuông 1/4)
            Diện tích hình vuông lớn:      80 x 4 = 320 (cm2)
 

Bài 8: Diện tích hình tứ giác
            Cho hình tam giác ABC. Trên cạnh AB ta lấy điểm E sao cho BE gấp đôi AE; trên cạnh AC ta lấy điểm D sao cho CD gấp đôi AD. Nối E với D ta được hình tam giác AED có diện tích 5 cm2. Hãy tính diện tích hình tứ giác BCDE.
            Giải
 Hướng giải:
                           SBDE  = 5 x 2 = 10 (cm2)
                            SABD = 10 + 5 = 15 (cm2)
                            SBDC = 15 x 2 = 30 (cm2)
                            SBCDE = SBDE + SBDC
                                         = 10   +   30 = 40 cm2
 

Bài 9: So sánh diện tích 2 tam giác.

            Cho hình vuông ABCD, gọi M là trung điểm của cạnh AD. Đoạn thẳng AC cắt BM tại N.

    a, Diện tích tam giác BMC gấp mấy lần Diện tích tam giác AMB?

    b, Diện tích tam giác BNC gấp mấy lần diện tích tam giác ANB ? Tính diện tích hình vuông ABCD biết diện tích tam giác ANB bằng 1,5 dm2

            Giải

 

a)   Theo đề bài : AM = 1/2 AD nên AM = 1/2 BC

  Ta có : sAMB = 1/2  sBMC  ( vì cạnh đáy AM = 1/2BC, chiều cao từ M xuống BC bằng chiều cao BA)   hay sBMC = 2 x sAMB

b)       Từ câu a:  sBMC = 2 x sAMB  mà hai tam giác này chung đáy MB nên chiều cao  CI gấp đôi chiều cao AH

Mặt khác tam giác BNC và ANC có chung đáy NB, chiều cao CI = 2 x AH

                              Suy ra sBNC = 2 x sANB

sABC = 1/2 sABCD  ( .....)

 sABC = 1.5 x (1+2) = 4,5 (dm2)

 sABCD = 4,5 x 2 =  9 (dm2)

                                                Nguyễn Thị Kim Vân

 

Bài 10: Tính độ dài đoạn thẳng
            Cho tam giác ABC có BC = 8 cm. Trên cạnh AC lấy điểm chính giữa D. Nối B với D. Trên BD lấy điểm E sao cho BE gấp đôi ED. Nối AE, kéo dài cắt BC ở M. Tính độ dài đoạn BM.
 
                
Giải

SAED = SEDC  (AD=DC ; chung dường cao kẻ từ E)
SAED = ½ SAEB  (ED = ½ BE ; chung đường cao kẻ từ A)

Suy ra    SABE = SAEC

Mà 2 tam giác này có chung đáy AE nên dường cao kẻ từ B và đường cao kẻ từ C xuống AM  bằng nhau.

2 đường cao này cũng là 2 đường cao của 2 tam giác BEM và CEM và có chung đáy EM.

Suy ra      SBEM = SCEM

Vậy     BM = MC = 8 : 2 = 4 (cm)
 

Bài 11: Tính S chữ nhật ban đầu.
            Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 45 m thì được hình chữ nhật mới có chiều dài vẫn gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
            Giải
Khi tăng chiều rộng thêm 45 m thì khi đó chiều rộng sẽ trở thành chiều dài của hình chữ nhật mới, còn chiều dài ban đầu sẽ trở thành chiều rộng của hình chữ nhật mới. Theo đề bài ta có sơ đồ :
Chiều rộng cũ:  !---!

Chiều dài cũ:    !---!---!---!---!

Chiều rộng mới !---!---!---!---!

Chiều dài mới:  !---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!---!

                            ( - - - - - -  -- - - - - - 45m - - - -- - -  - - - -)

Do đó 45 m ứng với số phần là :

16 - 1 = 15 (phần)

Chiều rộng ban đầu là :

45 : 15 = 3 (m)

Chiều dài ban đầu là : 3 x 4 = 12 (m)

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là :

3 x 12 = 36 (m2)
 


Bài 12:  Diện tích tứ giác
          
Cho hình thang ABCD như hình bên. Biết diện tích 2 tam giác AED và BCF lần lược bằng 5,2cm2 và 4,8cm2. Tính diện tích hình tứ giác MFNE. 

            Giải

        Nối M với N, ta có: S(ADN) = S(MDN) ( vì hai tam giác có chung đáy DN, đường cao hạ từ A và M xuống đáy DN bằng nhau).
      Vì hai tam giác trên có chung phần diện tích tam giác EDN, nên : S(ADE) = S(MEN) = 5,2 ( cm2).

      Tương tự như vậy ta cũng có S(BFC) = S(MNF) = 4,8 (cm2). 
      Vậy diện tích tứ giác MENF là: 5,2 + 4,8 = 
10 ( cm2).
              Đáp số:  10 cm2Bài 13:   Hiệu 2 diện tích
          
Cho hình vuông cạnh 20cm và hình tròn có bán kính 10cm (hình vẽ). Tính diện tích phần không tô đậm của hình vuông và phần không tô đậm của hình tròn. 

            Giải
        Hai hình đã cho có chung phần diện tích tô đậm, nên hiệu diện tích phần không tô đậm của hình vuông và diện tích phần không tô đậm của hình tròn chính bằng hiệu diện tích của hình vuông và hình tròn.
            Hiệu diện tích cần tìm là: (20 x 20) – (10 x 10 x 3,14) = 86 ( cm2).
 

Bài 14:   Diện tích hình tam giác
            Cho tứ giác ABCD, M là điểm ở trên cạnh AB sao cho AM = 1/3 BM. Tính diện tích tam gáic MCD biết rằng diện tích tam giác ACD và tam giác BCD tương ứng là 24cm2 và 16cm2.

            Giải
Chiều cao AI và BK lần lượt của 2 tam giác ACD và BCD có tỉ lệ  24/16 = 3/2
Xem AI = 3 đơn vị độ dài thì BK = 2 (đv dài)

Xét 2 tam giác BMN và MAN có chung đường cao kẻ từ N và BM=3MA

Nên S_BMN = 3S_MNA   và có chung đáy MN.

Suy ra: đường cao kẻ từ B gấp 3 lần đường cao kẻ từ A xuống MN.

Hay  KN=3NI

Xem KN = 3 (đơn vị độ dài) và NI= 1 (đơn vị độ dài)  thì  KI=4 (đv dài)
 
Diện tích hình thang BAIK = (2+3):2x4 = 10 (đơnvị2)

KBM có đáy KB, cao từ M

SKBM = 2x3:2=3 (đv 2)

Tương tự: SMAI = 1x3:2 = 1,5 (đv2)

SKMI = SKBAI – (SKBM+SMAI)

          = 10 – (3+1,5) = 5,5 (đv2)

Chiều cao MN = 5,5 x 2 : 4 = 2,75 (đv dài) 

Tam giác MCD và  ACD có chung đáy. Tỉ lệ đường cao chính là tỉ lệ diện tích.

SMCD/SACD = 2,75/3

SMCD/24 = 2,75/3

=> SMCD = 24 x 2,75 :3 = 
22 (cm2) 

Bài 15:   Diện tích hình thang    

            Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB = 2/3 CD. AC và BD cắt nhau tại O. Diện tích hình tam giác BOC là 15 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD ?


        Giải

Xét tam giác ABC và ACD có chiều cao bằng nhau và cùng bằng chiều cao hình thang mà đáy AB = 2/3 đáy CD => S_ABC = 2/3 S_ACD.
Mặt khác 2 tam giác này có chung đáy AC => số đo chiều cao từ đỉnh B = 2/3 số đo chiều cao từ đỉnh D.

Xét tam giác BOC và DOC có chung đáy OC chiều cao từ đỉnh B = 2/3 chiều cao từ đỉnh D => S_BOC = 2/3 S_DOC. => S_DOC = 15 : 2 x 3 = 22,5 (cm2)

Vậy S_BCD = 15 + 22,5 = 37,5 (cm2)

S_ABD = 37,5 x 2/3 = 25 (cm2)

Vậy S_ABCD là : 37,5 + 25 = 62,5 (cm2).
                                                                        
Nguyễn Xuân Trường
 

Bài 16:   Tính độ dài đoạn BM

            Cho tam giác ABC có BC = 8 cm. Trên cạnh AC lấy điểm chính giữa D. Nối B với D. Trên BD lấy điểm E sao cho BE gấp đôi ED. Nối AE, kéo dài cắt BC ở M. Tính độ dài đoạn BM.

             Giải

SAED = SEDC  (AD=DC ; chung dường cao kẻ từ E)
SAED = ½ SAEB  (ED = ½ BE ; chung đường cao kẻ từ A)

Suy ra    SABE = SAEC

Mà 2 tam giác này có chung đáy AE nên dường cao kẻ từ B và đường cao kẻ từ C xuống AM  bằng nhau.

2 đường cao này cũng là 2 đường cao của 2 tam giác BEM và CEM và có chung đáy EM.

Suy ra      SBEM = SCEM

Vậy     BM = MC = 8 : 2 = 4 (cm)


Bài 17:
        Cho hình thang vuông ABCD , AD= 6cm ; DC = 12cm ; AB = 2/3  DC.

            a)     Tính diện tích hình thang  ABCD.                          

            b)    Kéo dài cạnh bên AD và CB, chúng gặp nhau tại M . Tính độ dài cạnh AM.

                Giảia) Cạnh AB là : 12 x 2/3 = 8 (cm)

Diện tích ABCD là : (8 + 12) : 2 x 6 = 60 (cm2)

b) -Xét tam giác ABC đáy AB và DBC đáy CD có chiều cao bằng nhau = 6cm mà đáy AB = 2/3 CD => S_ABC = 2/3 S_DBC.

Vẫn xét 2 tam giác ABC và DBC chung đáy BC vì S_ABC = 2/3 S_DBC => chiều cao AK = 2/3 DH.

-Xét tam giác AMC và DMC chung đáy MC mà chiều cao AK = 2/3 DH => S_AMC = 2/3 S_DMC. Mà S_DMC lớn hơn S_AMC là :    12 x 6 : 2 = 36 (cm2)

S_AMC là : 36 : (3-2) x 2 = 72 (cm2) (Toán Hiệu - Tỉ)

Xét tam giác AMC đáy AM, chiều cao CD => AM = 72 x 2 : 12 = 12 (cm)

 

Bài 18:

        Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 360cm2. Trên cạnh AB lấy 2 điểm M và N sao cho AM=1/2AB, AN=1/3AB. Gọi giao điểm của DM và CN là O. Tính diện tích tam giác MON.

9142399

 

 

Ta có:

MN = 1/2 AB - 1/3 AB = 1/6 AB

Xét tam giác NMD và MCD có chiều cao = chiều rộng hình chữ nhật mà đáy NM = 1/6 CD => S_NMD = 1/6 S_MCD. Mà S_MCD = 360 : 2 = 180 (cm2) => S_NMD = 180 : 6 = 30 (cm2)

Mặt khác 2 tam giác này chugn đáy MD => Chiều cao tam giác NMD đỉnh N = 1/6 chiều cao tam giác MCD đỉnh C

Xét tam giác NMD và NMC chung đáy NM chiều cao bằng nhau => S_NMD = S_NMC = 30 (cm2)

Xét tam giác NMO và MCO có chung đáy MO chiều cao tam giác NMO = 1/6 chiều cao MCO => S_NMO = 1/6 S_MCO

Vậy diện tích NMO là : 30 : (1 + 6) = 30/7 (cm2)

                                                                                                Nguyễn Xuân Trường

Bài 19:

        Cho hình chữ nhật ABCD, trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM = MC, trên cạnh CD lấy N sao cho NC = 1/3xDC. Hãy so sánh diện tích hình tam giác AMN với diện tích hình tam giác ADN

                                                                                                    Lê Dõng

AB=a  ; BC=b

Diện tích hình chữ nhật:   S=a.b

S_ADN= 2/3a x b : 2 = 1/3 ab = 1/3S

Ta có:

S_AMN = (S_AMC + S_ANC) – S_MCN= (MC x AB :2  + NC x AD : 2) – (NC x MC : 2)

= (1/2b x  a : 2    +  1/3a x b : 2) – (1/3a x 1/2b : 2) 

=     ¼ S              +       1/6S        -      1/12S 

= 5/12 S – 1/12 S = 4/12 S = 1/3 S


Bài 20:

        HCN có diện tích 360 cm2.Tính diện tích HCN với số đo chiều dài và chiều rộng tương ứng là 3/2số đo HCN đã cho

                                                                                                            Võ Thiên Trang

Gọi S=a x b

S_tăng = 3/2a x 3/2b = 9/4 S

Diện tích mới:  360 x 9/4 = 810 (cm2)


Bài 21:

        Cho hình tam giác ABC. Trên AB lấy điểm M sao cho AM = 1/3 AB. Trên AC lấy điểm N sao cho AN = 1/4 AC. Nối M với C, nối N với B cắt nhau tại O. Hãy so sánh diện tích tam giác BOC và diện tich tam giác ABC.

                                                                                                              Nguyễn Phúc Duy

Nối A với O. 

Ta có:  SABN = 1/3 SBNC  nên đường cao kẻ từ A và C xuống NB có tỉ lệ 1/3

Suy ra  SABO = 1/3 SBOC (chung đáy OB)

Tương tự:

SAMC = 1/2SBMC nên dường cao kẻ từ A và B xuống MC có tỉ lệ 1/2

Suy ra      SAOC = 1/2 SBOC (chung đáy OC)

Từ đó ta có:  SAOC + SAOB = (1/3+1/2)SBOC = 5/6 SBOC

SAOC + SAOB  có 5 phần thì SBOC có 6 phần và SABC có (5+6) 11 phần

Vậy:     AOCB = 6/11 SABC


Bài 22: Tính độ dài

        Cho tam giác ABC có diện tích bằng 900 cm2  và cạnh BC = 45 cm. M là một điểm trên AB sao cho MB = 1/3 AB. Từ M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC tại N. Tính Độ dài đoạn MN.

                                                                                                    Nguyễn Thị Kim Vân

Ta có:

SCMB = 1/2 SAMC (chung đường cao kẻ từ C, đáy MB=1/2AM)

=>  SCMB = 300 cm2  

=> Đường cao MI = 300 x 2 : 45 = 13  1/3 (cm)             (hỗn số)

Hình thang NMBC cho ta SCMB = SCNB = 300 cm2   (chung đáy CB, đường cao bằng đường cao hình thang)

=>SANB = 900 – 300 = 600 (cm2)

Mặt khác SNMB = 1/2 SNMA   => SNMB = 600 : 3 = 200 (cm2

Mà tam giác NMB có đáy NM và đường cao bằng đường cao MI.

Độ dài đoạn MN = 200 x 2 : 13 1/3 = 30 (cm)

Đáp số:   MN = 30cm

 

Bài 23: Tính cạnh hình vuông

        Có hai tờ giấy hình vuông mà số đo các cạnh hơn kém nhau 8 cm . Đem đặt tờ giấy hình vuông nhỏ nằm trọn trong tờ giấy hình vuông lớn thì phần diện tích còn lại không bị che của tờ giấy lớn là 96 cm2. Tính cạnh mỗi tờ giấy ?

                                                                                            Lê Dõng

 

Diện tích hình vuông (3)              8 x 8 = 64 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật (1).        (96 – 64) : 2 = 16 (cm2)

Cạnh hình vuông nhỏ:                 16 : 8 = 2 (cm)

Cạnh hình vuông lớn:                    2 + 8 = 10 (cm)


Bài 24: Tính S hình thang

        Cho hình thang ABCD có hai đáy AB và CD, hai đường chéo cắt nhau tại O,biết diện tích tam giác AOB bằng 4 cm2, diện tích tam giác BOC bằng 9 cm2. Tính diện tích hình thang ABCD. 

                                                                                          Trần Thi Lâm Phuong

Trong hình thang ABCD cho ta: SAOD = SBOC = 9 cm2

Xét 2 tam giác AOB và AOD có chúng đường cao kẻ từ A nên 2 đáy OB và OD sẽ tỉ lệ với diện tích.

Suy ra   OB/OD  = 4/9

Mặt khác, 2 tam giác BOC và DOC có chúng đường cao kẻ từ C nên 2 diện tích sẽ tỉ lệ với 2 đáy.

Mà  OB/OD = 4/9  nên SBOC/SDOC = 4/9

Diện tích tam giác DOC:      9 : 4 x 9 = 20,25 (cm2)

Diện tích hình thang ABCD:   4 + 9 + 9 + 20,25 = 42,25 (cm2)


Bài 25: 

        Người ta đưa cho Mai và Minh mỗi bạn một tờ bìa hình chữ nhật có chu vi là 100cm và có các kích thước như nhau rồi yêu cầu cắt thành 3 hình chữ nhật bằng nhau. Sau khi cắt tổng chu vi các hình chữ nhật của Mai cắt được hơn tổng chu vi các hình chữ nhật của Minh cắt được  là 40cm. Em hãy tính diện tích của tờ bìa ban đầu.

Khi cắt thành 3 hình chữ nhật bằng nhau thì tổng chu vi 3 hình sẽ dài hơn chu vi cũ 4 lần đường cắt.

Chiều dài hơn chiều rộng:  40 : 4 = 10 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:  100 : 2 = 50 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật:   (50 – 10) : 2 = 20 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật:   50 – 20 = 30 (cm)

Diện tích tờ bìa hình chữ nhật:  30 x 20 = 600 (cm2)


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hồng Hà @ 08:21 23/05/2014
Số lượt xem: 4860
No_avatar

cho hình thang ABCD , có đáy lớn DC gấp 2 lần đáy nhỏ AB . AC và BD cắt nhau tại O . Tính diện tích tam giác AOB , biết diện tích tam giác ODC là 200 xăng- ti - mét vuông 

 

Avatar

Cho hình thang ABCD , có đáy lớn DC gấp 2 lần đáy nhỏ AB . AC và BD cắt nhau tại O . Tính diện tích tam giác AOB , biết diện tích tam giác ODC là 200 xăng- ti - mét vuông ?

Giải :

Ta có : SABC  = ½ SADC  (Có đáy AB = ½ DC và đường cao là đường cao hình thang)

Từ hai tam giác này suy ra BH =  ½ DI (Diện tich SABC  = ½ SADC  ­đều có chung đáy AC)

Ta có : SBOC  = ½ SDOC  = 200 : 2 = 100cm2(Chung đáy OC và chiều cao BH =  ½ DI)

Ta có : SBOC  =  SAOD  = 100cm2 (vì   SADC  =  SGDC vàcóphần chung là SDOC)

Ta có : SAOB  = ½ SAOD  = 100 : 2 = 50cm2(Chung đáy AO và chiều cao BH =  ½ DI)

ĐS : SAOB  = 50cm2

Nói chung dạng toán này có một quy luật là : các hình tam giác bên trong tỉ lệ thuận với hai đáy : Nếu AB = ½ DC  thì SAOB  = ½ SAOD ;  SBOC  =  SAOD  = ½ SDOC  

 

NếuAB= 2/3 DC  thì SAOB  = 2/3  SAOD ;  SBOC  =  SAOD  = 2/3 SDOC  

No_avatar

cHUYÊN MÔN CỦA BẠN THẬT ĐÁNG KHÂM PHỤC

 
Gửi ý kiến