BIÊN BẢN XÉT DUYỆT VÀ CÔNG NHẬN HỌC SINH LỚP 5 HOÀN THÀNH CHƯƠNG

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:03' 20-12-2012
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 257
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN
XÉT DUYỆT VÀ CÔNG NHẬN HỌC SINH LỚP 5
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2011 – 2012

Thời gian bắt đầu: 7 giờ 30 ngày 16 tháng 5 năm 2012
Địa điểm: Tại phòng Hội đồng trường tiểu học Xuyên Mộc
Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
Giáo viên chủ nhiệm lớp 5
Trưởng ban Thanh tra nhân dân.
Chủ trì: Hiệu trưởng nhà trường
Thư ký: Nguyễn Thị Quế
Nội dung: Xét duyệt và công nhận học sinh lớp 5 Hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2011 – 2012.
1. Chủ tịch Hội đồng thông qua Quyết định thành lập hội đồng xét duyệt và công nhận HTCTTH cho học sinh lớp 5 năm học 20110 – 2012.
Phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công việc.
2. Căn cứ vào Thông tư 32/2009/BGD&ĐT ngày và kết quả cuối năm của học sinh lớp 5 năm học 2011 – 2012, hội đồng xét lần lượt từng học sinh theo từng lớp.
3. Kết quả như sau:
1) Lớp 5A1:
TSHS: 28
HTCTTH: 28 - Tỷ lệ: 100 %
(có danh sách đính kèm)
2) Lớp 5A2:
TSHS: 29
HTCTTH: 28 - Tỷ lệ: 96,6 %
(có danh sách đính kèm)
3) Lớp 5A3:
TSHS: 28
HTCTTH: 28 - Tỷ lệ: 100 %
(có danh sách đính kèm)
4) Lớp 5A4:
TSHS: 28
HTCTTH: 27 - Tỷ lệ: 96,4 %
(có danh sách đính kèm)

5) Lớp 5A5:
TSHS: 29
HTCTTH: 28 - Tỷ lệ: 96,6 %
(có danh sách đính kèm)

Tổng hợp:
TSHS lớp 5: 142 học sinh
Đã hoàn thành chương trình Tiểu học: 139 - Tỷ lệ: 97,9 %
Chưa hoàn thành chương trình tiểu học : 03 - Tỷ lệ: 2,1 %

Biên bản kết thúc vào 10 giờ 30, ngày 18 tháng 5 năm 2012./.

THƯ KÝ CHỦ TỌA
………………………….. ………………………………
KHỐI TRƯỞNG TB THANH TRA
………………………….. .......................................


nhận:
- Phòng Giáo dục Xuyên Mộc;
- Lưu VT, hồ sơ.