BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  từ vững về nghề nghiệp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tạ Bá Hào
  Ngày gửi: 20h:34' 17-03-2016
  Dung lượng: 55.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  . Accountant / əˈkaʊntənt /: kế toán viên
   
  2. Actor / ˈæktər  /: nam diên viên
   
  3. Actress / ˈæktrəs  /: nữ diễn viên
   
  4. Architect / ˈɑːrkɪtekt /: kiến trúc sư
   
  5. Artist / ˈɑːrtɪst  /: họa sĩ
   
  6. Assembler / əˈsemblər /: công nhân lắp ráp
   
  7. Babysitter / ˈbeɪbisɪtər  /: người giữ trẻ hộ
   
  8. Baker / ˈbeɪkər  /: thợ làm bánh mì
   
  9. Barber / ˈbɑːrbər  /: thợ hớt tóc
   
  10. Bricklayer / ˈbrɪkleɪər  /,Mason / ˈmeɪsn /: thợ nề, thợ hồ
   
  11. Businessman / ˈbɪznəsmæn  /: nam doanh nhân
   
  12. Businesswoman / ˈbɪznəswʊmən  /: nữ doanh nhân
   
  13. Butcher / ˈbʊtʃər  /: người bán thịt
   
  14. Carpenter / ˈkɑːrpəntər  /: thợ mộc
   
  15. Cashier / kæˈʃɪr  /: nhân viên thu ngân
   
  16. Chef / ʃef/,  Cook / kʊk /: đầu bếp
   
  17. Child day / tʃaɪld deɪ /, care worker / ker ˈwɜːrkər  /: giáo viên nuôi dạy trẻ
   
  18. Computer software engineer /kəmˈpjuːtər ˈsɔːftwer ˌendʒɪˈnɪr /: Kỹ sư phần mềm máy vi tính
   
  19. Construction worker / kənˈstrʌkʃn ˈwɜːrkər  /: công nhân xây dựng
   
  20. Custodian / kʌˈstoʊdiən/,  Janitor / ˈdʒænɪtər  /: người quét dọn
   
  21. Customer service representative / ˈkʌstəmər ˈsɜːrvɪs  ˌreprɪˈzentətɪv  /: người đại diện của dịch vụ hỗ trợ khách hàng
   
  22. Data entry clerk / ˈdeɪtə ˈentri klɜːrk  /: nhân viên nhập liệu
   
  23. Delivery person / dɪˈlɪvəri  ˈpɜːrsn  /: nhân viên giao hàng
   
  24. Dock worker / dɑːk ˈwɜːrkər  /: công nhân bốc xếp ở cảng
   
  25. Engineer / ˌendʒɪˈnɪr /: kỹ sư
   
  26. Factory worker / ˈfæktri  ˈwɜːrkər /: công nhân nhà máy
   
  27. Farmer / ˈfɑːrmər /: nông dân
   
  28. Fireman / ˈfaɪərmən  / , Firefighter / ˈfaɪərfaɪtər /: lính cứu hỏa
   
  29. Fisher / ˈfɪʃər /: ngư dân
   
  30. Food-service worker / fuːd  ˈsɜːrvɪs ˈwɜːrkər /: nhân viên phục vụ thức ăn
   
  31. Foreman / ˈfɔːrmən  /: quản đốc, đốc công
   
  32. Gardener /ˈɡɑːrdnər/ Landscaper /ˈlændskeɪpər /: người làm vườn
   
  33. Garment worker / ˈɡɑːrmənt  ˈwɜːrkər /: công nhân may
   
  34. Hairdresser /  ˈherdresər  /: thợ uốn tóc
   
  35. Health- care aide / helθ  ker eɪd / attendant / əˈtendənt /: hộ lý
   
  36. Homemaker / ˈhoʊmmeɪkər  /: người giúp việc nhà
   
  37. Housekeeper / ˈhaʊskiːpər /: nhân viên dọn phòng (khách sạn)
   
  38. Journalist / ˈdʒɜːrnəlɪst / Reporter / rɪˈpɔːrtər  /: phóng viên
   
  39. Lawyer / ˈlɔːjər  /: luật sư
   
  40. Machine Operator / məˈʃiːn ˈɑːpəreɪtər /: người vận hành máy móc
   
  41. Mail carrier / meɪl  ˈkæriər / letter carrier / ˈletər ˈkæriər /: nhân viên đưa thư
   
  42. Manager / ˈmænɪdʒər  /: quản lý
   
  43. Manicurist / ˈmænɪkjʊrɪst  /: thợ làm móng tay
   
  44. Mechanic / məˈkænɪk  /: thợ máy, thơ cơ khí
   
  45. Medical assistant / ˈmedɪkl əˈsɪstənt / Physician assistant / fɪˈzɪʃn əˈsɪstənt /: phụ tá bác sĩ
   
  46. Messenger / ˈmesɪndʒər  / Courier / ˈkʊriər /: nhân viên chuyển phát văn kiện hoặc bưu phẩm
   
  47. Mover / ˈmuːvər  /: nhân viên dọn nhà/ văn phòng
   
  48. Musician / mjuˈzɪʃn /: nhạc sĩ
   
  49. Painter / ˈpeɪntər  /: thợ sơn
   
  50. Pharmacist / ˈfɑːrməsɪst /: dược sĩ
   
  51. Photographer /  fəˈtɑːɡrəfər  /: thợ chụp ảnh
   
  52. Pilot / ˈpaɪlət /: phi công
   
  53. Policeman / pəˈliːsmən  /: cảnh sát
   
  54. Postal worker / ˈpoʊstl ˈwɜːrkər /: nhân viên bưu điện
   
  55. Receptionist / rɪˈsepʃənɪst  /: nhân viên tiếp tân
   
  56. Repair person / rɪˈper ˈpɜːrsn /: thợ sửa chữa
   
  57. Salesperson / ˈseɪlzpɜːrsn /: nhân viên bán hàng
   
  58. Sanitation worker / ˌ
   
  Gửi ý kiến